Aktualitātes

01. Maijā, 2016

Apmācība skolotājiem par darbu ar vidusskolēniem ar disleksiju

Biedrība Pro Futuro martā un aprīlī veica divu vidusskolu pedagogu apmācību par to, kā atbalstīt skolēnus ar disleksiju vidējā izglītībā. Apmācība notika Erasmus+ KA2 partnerības projektā “Mobility of Educational Services for Adolescents with Dyslexia” (Izglītības pakalpojumu mobilitāte jauniešiem ar disleksiju).

Lai arī pēc pastāvošā tiesiskā regulējuma neviens vidusskolēns ar disleksiju vai citiem specifiskiem mācīšanās traucējumiem nesaņem ne valsts papildu finansējumu, ne oficiālu, formalizētu pedagoģisku atbalstu, pēc projektā 2015. gadā veiktā pētījuma datiem vidusskolu skolotāji uzskata, ka gandrīz 11% vidusskolēnu ir lasīšanas traucējumi.

Projekta partneri no Latvijas, Čehijas, Bulgārijas un Turcijas ir izstrādājuši rokasgrāmatu vidusskolu skolotājiem darbam ar skolēniem ar disleksiju. Tajā iekļautā starptautiskā un katras partnervalsts labākā pieredze  ir pamatā apmācības kursam.

Apmācība ietvēra šādus tematus:

 1. Kasi r disleksija? Tās izpausmes vidējā izglītībā.  Tiesiskais regulējums skolēniem ar disleksiju un citiem specifiskiem mācīšanās traucējumiem Latvijā.
 2. Lasītapmācība jauniešiem ar disleksiju.
 3. Pedagoģiskas un kompensējošas metodes, lai efektīvi strādātu ar skolēniem ar lasīšanas traucējumiem.
 4. Disleksija un svešvalodu apguve.
 5. IKT un asistīvās tehnoloģijas skolēniem ar disleksiju.
 6. Individuālā izglītības plāna izstrāde.
 7. Labās prakses piemēri.

Kopumā darbs abās skolās bija produktīvs; skolotāji bija ļoti atsaucīgi un ieinteresēti, gan analizējot skolēnu ar disleksiju rakstu darbus, gan diskutējot par dažādu kompensējošu metožu, papildu apmācības un IKT izmantošanas iespējām.

Pēc rokasgrāmatas un metodikas publicēšanas tās elektroniskā formā būs pieejamas visiem Latvijas skolotājiem, kas strādā vidējās izglītības mācību iestādēs.

Te dažas no apmācības dalībnieku atbildēm uz jautājumu, kas bija interesantākais/lietderīgākais apmācībā:

 • Uzzināt par situāciju Latvijā – nezināju, ka nav atbalsta vidusskolā. Lietderīgi uzzināt par tehnoloģijām, kas pieejamas cilvēkiem ar disleksiju.
 • Pieredze, kā strādā citās valstīs. Dažādu terminu jauni skaidrojumi, plašāks skats uz disleksiju.
 • Ļoti patika un interesēja viss. Īpaši ārzemju pieredze, padomi, kā atpazīt disleksiju, dažādas metodes, kā kompensēt šo trūkumu   un uzlabot skolēna situāciju.
 • Sistēmiskā pieeja, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir lasīšanas traucējumi.
 • Visa informācija vitāli svarīga, jo Latvijā bieži vien uzmanība koncentrēta, lai skolēnu zināšanas kontrolētu, vērtētu, orientējoties uz visaugstākajiem sasniegumiem, izstumjot un norobežojoties no bērniem, kuriem ir disleksijas izpausmes un problēmas.
 • Saprast, ka visi nav vienādi, ir kādi traucēkļi skolēniem, no kuriem viņi nevar izvairīties – un, ka viņi jau tāpat cieš, un mums – skolotājiem nevajadzētu likt viņiem ciest vāl vairāk.