Empowering Parents

 

 

 

 

 

Grundtvig partnerības projekts – Empowering Parents for Support of Their  Children with Dyslexia

Projekta mērķis: sniegt zināšanas un prasmes par labu lasītapmācību, atbalsta pasākumiem un interešu aizstāvību vecākiem, kuru bērniem ir disleksija.

Partneri:

 

DYS-centrum®Praha

   

 

Igaunijas Lasīšanas biedrība

 

 

CO.RI.S.S.


Pirmā partneru tikšanās projektā par vecāku, kuru bērniem ir disleksija, izglītošanu savu bērnu interešu aizstāvībai 

06.12.2013

No 20. līdz 24. novembrim 6 Latvijas Disleksijas biedrības pārstāvji ES Mūžizglītības programmas Grundtvig partnerības projekta „Empovering Parents for Support of Their Children with Dyslexia” ietvaros viesojās Čehijas galvaspilsētā Prāgā, kur piedalījās pirmajā projekta sanāksmē, tiekoties ar pārējo projekta dalīborganizāciju pārstāvjiem, pārrunājot katrai valstij būtiskas ar disleksiju saistītas aktualitātes un vienojoties par turpmākajiem pasākumiem. Projektā kopā ar Latvijas Disleksijas biedrību iesaistīta arī Igaunijas Lasīšanas asociācija, nevalstiskā organizācija „DYS-centrum” no Čehijas un bezpeļņas organizācija „Co.Ri.S.S.” no Itālijas.

Lasīt vairak....


Starptautiska konference par atbalsta sistēmām skolēniem ar disleksiju ES valstīs 

19.05.2014

Lai arī skolēni ar disleksiju ir starptautiski lielākā speciālo vajadzību grupa, Latvijā šie skolēni joprojām ir ļoti vāji apzināti un pat tie, kas ir apzināti, nesaņem mūsdienīgu un kvalitatīvu pedagoģisku palīdzību. Bieži vien visu palīdzību mācībās un skolēnam nepieciešamo tehnoloģiju iegādi nodrošina vecāki, jo valsts apmaksāts atbalsts ir pieejams tikai pārdesmit skolās Latvijā un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nodrošinājums mūsu valsts izglītības regulējumā skolēniem ar disleksiju vispār nav paredzēts.  Tas ļoti kontrastē ar citu valstu pieeju, kur IKT izmanto 8-12% vispārizglītojošo skolu skolēnu, galvenokārt skolēni ar lasīšanas traucējumiem. 

Lasīt vairak...

 


Grundtvig partnerības projekta "Empowering Parents for Support of Their Children with Dyslexia" pirmais ziņu izdevums

Grundtvig partnerības projekta "Empowering Parents for Support of Their Children with Dyslexia" pirmais ziņu izdevums.

Tajā ir apkopota informācija par visu četru projekta partneru - Latvijas, Čehijas, Itālijas un Igaunijas organizāciju - pusgada veikumu. Daļa no partneru ziņu lapā ietvertās informācijas ir par aktivitātēm, kas saistītas ar vecāku, kuru bērniem ir disleksija, informēšanu un izglītošanu, lai viņu bērni skolās saņemtu maksimāli kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību.

Grundtvig partnerības projekta "Empowering Parents for Support of Their Children with Dyslexia" otrais ziņu izdevums.

Tajā ir apkopota informācija par visu četru projekta partneru - Latvijas, Čehijas, Itālijas un Igaunijas organizāciju - pusgada veikumu. Daļa no partneru ziņu lapā ietvertās informācijas ir par aktivitātēm, kas saistītas ar vecāku, kuru bērniem ir disleksija, informēšanu un izglītošanu, lai viņu bērni skolās saņemtu maksimāli kvalitatīvu un mūsdienīgu izglītību. Otra ziņu izdevuma daļa sniedz ieskatu 2014.g. oktobrī notikušās konferences tēmās – lasītapamācība, svešvalodu apguve, atbalsta pasākumi un informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošana skolēniem ar disleksiju.


English version of Empowering Parents Manual